Skogsbo mödrahem det första i norden

 
I tidningen från Stockholms förstadsblad 1946 kan vi läsa om ett besök på Skogsbo mödrahem som låg på Hagavägen i Sundbyberg och drevs av Frälsningsarmén.
 
Skogsbo grundades 1905 och var från början ett räddningshem, varefter det 1907 blev ett mödrahem berättar hemmets föreståndarinna och brigadör Ruth Stålhane. Med sig till hjälp har hon också några slumsystrar att driva det hela. Major Klara Arvidsson var den som tog initiativet till hemmet son var det första i norden.1935 togs en tillbyggnad av hemmet som nu har 26 platser. Vi var tidigare självförsörjande men får sedan 1935, 1:50 kr per mor med barn i statsanslag. De flesta skyddslingarna är mellan 20-30 år och den yngsta vi haft var 14 år.
 
Alla ogifta mödrar har en barnavårdsman som sätter sig i kontakt med oss, men det händer även att flickorna själva sätter sig i kontakt med oss. Det är tänkt för sökande från Stockholms län men vi har haft en flicka från Småland som vi inte kude neka plats. I allmänhet stannar mödrarna här tills barnet blir 6 månader, vi försöker hjälpa dom att hitta en plats där dom kan ha barnet med sig. Många hemmafruar ringer hit och erbjuder sig att ta emot mor och barn. Andra har släktingar som tar hand om barnet. Vi har även haft en del bröllop här på Skogsbo och det är ju den bästa lösningen på problemet. Trivseln bland flickorna är väl så att den del känner sig berövade friheten. Vi försöker lära dom att bli ansvarskännande medmänniskor och att dom sedan vänjer sig vid boendet.
 
De har full sysselsättning och förutom barnavård får dom lära sig att sköta ett hem och enklare sömnad. Ledigheten är rikt tilltagen men visserligen har det hänt att någon flicka försökt att avvika från hemmet, men just nu har vi präktiga och skötsamma flickor. ( Huset och verksamheten finns ej längre kvar i Sundbyberg )
 
 
Vi hoppar lite bakåt i tiden och läser även lite om hur det kunde vara för ett barnhusbarn som söker sin mamma från 1878 i Stockholm.
Text och bild ifrån Stockholmskällan.
 
 
 

Carl Wilhelm Nyberg föddes den 8 februari 1866. Hans mamma hette Carolina Rosina Nyberg. Carl Wilhelm lämnades in på Allmänna barnhuset den 19 februari 1866, 11 dagar gammal. 

Carl Wilhelm utackorderades den 12 juni 1866, 4 månader gammal. Han kom till torparen Fredrik Carlsson och hans hustru Maria Margareta Matsdotter på gården Götheborg i Frötuna församling. 

Vid 12 års ålder skrev Carl Wilhelm ett brev till Allmänna barnhuset med bland annat en förfrågan om sin mamma Carolina Rosina. Han hade inte hört något från henne sedan han var två år gammal.

 

Så här skrev Carl Wilhelm:

Barnhusbarnet Karl [han skrev själv sitt namn med K] Wilhelm Nyberg No 11,048 fattar pennan för att skrifva några rader till Herrarne, för att herrarne skall få veta huru jag har det, men mina fosterföräldrar äro fattiga men dock har jag god vård.

Jag har ingen dag varit utan bröd, jag har mycket godt hem, jag lefver i tukt och Herrans förmaning och jag hade fyllt 6 år när jag började att gå i skolan och jag har gått i småskolan i fyra och ett halt år och i Folkskolan 2 och ett halt år. Jag läser utantill i Kattekes, Biblisk historia, Nya Testamentet, Naturlära, Svensk historia, Jordgrafi, och jag läser innantill i Läseboken och sjunger i Svenska Salmboken och skrifver i treslagsböcker afskrifvning, Wälskrifning och rättskrifning och jag Ritar i Ribok, Och jag håller nu på och Räknar 50 Tabellen i Division i Decimalbråk.

Jag kostar mina fosterföräldrar mycket penningar och jag går i högre afdelningen i sång 2 gånger i veckan men på slutet 4 gånger. Och jag har inte hört av min rätta mamma sedan jag var 2 år gammal jag önskar att få underrättelse om hon lefver eller är död och hennes namn är Karolina Rosina Nyberg.

Och jag ber Herrerna om Herrerna vill skänka mig en skärf till böcker och kläder men jag ber om ursägt efter min begäran Mitt namn är Karl Wilhelm Nyberg No 11048. Född 1866 den 8 februari. Och nu vill Jag nämna Adressen var jag bor. Jag bor på storgatan No 10 och min fosterfars namn är Fredrik Karlsson, Norrtelje 1878

 

Det finns inte något svar på brevet bevarat i Allmänna barnhusets arkiv, men tre år senare när Carl Wilhelm var 15 år flyttade han till sin mamma och hennes familj på Kungsholmen. Mamman var nu gift och Carl Wilhelm hade två bröder och två systrar. Han arbetade först som kakelarbetare och sedan som bageriarbetare.

 

 
Barn vid barnasylen , Grubbens Stockholms stad norra försörjning och arbetsinrättning, 1903 bild digitala stadsmuseet
 

Och även lite om fattiga barn och träskor 
( text från Stockholmskällan )
 

Kring sekelskiftet 1800-1900 var en del barn så fattiga att de inte hade några skor. Genom församlingarnas Fattigvårdsstyrelser, som låg under Fattigvårdsnämnden, delades det därför ut träskor till de barnen. Men bl.a. lärare menade att det fanns många nackdelar med träskorna och önskade att barnen skulle få riktiga skor i läder i stället.

I ett brev till Fattigvårdsnämnden från Jakob- och Johannes Fattigvårdsstyrelse ber man därför om tillstånd att få dela ut läderkängor till barnen. Som skäl anges bl.a. att träskorna inte är lika hållbara, att de är mer ohygieniska, att prisskillnaderna inte är så stora eftersom träskorna slits sönder fortare. Men det främsta skälet menade man var att barn som går med träskor direkt blev utpekade som fattiga eftersom det inte var vanligt med träskor bland andra barn i Stockholm.

”[…] i motsats till förhållandena i sydligare delar af landet barnen här i hufvudstaden genom bärandet af träskodon onekligen stämplas som fattighjon.”

”Ej minst viktigt synes fattigvårdsstyrelsen den omständighet vara, att de fattigare barnen genom användandet af träskodon särskiljas från de öfriga mer lyckligt lottade, hvarigenom mången gång bitterhet alstras i de ungas sinnen och en hätskhet kan uppstå mot sanhället, hvilken blifver bestående långt öfver barnaålderns gräns.”

Fattighjon från Jeppetorp fattiggård. Under medeltiden var det kyrkan som tog hand om de sjuka och fattiga. Efter reformationen blev det statens ansvar. Fattigvården tog hand om barn, gamla och fattiga samt människor som var arbetslösa. 1913. Fotograf: okänd

Fattighjon från Jeppetorp fattiggård. Under medeltiden var det kyrkan som tog hand om de sjuka och fattiga. Efter reformationen blev det statens ansvar. Fattigvården tog hand om barn, gamla och fattiga samt människor som var arbetslösa. 1913.

Fotograf: okänd Nordiska Museet

 

Och till sist barnauktioner

Barnauktion var säljandet av barn till lägst bjudande vid fattigauktioner i Sverige genomförda av socknar och fattigvårdsstyrelser, som kungjordes i kyrkorna. Den som vid auktionen gav det lägsta budet fick ta hand om barnet, något som innebar att arrangörerna av auktionerna kunde hålla nere kostnaderna för barnens uppehälle. Det hände att barn blev sålda flera gånger, med något års mellanrum. ( wikipedia )

 

( text nedan av Göte Ingelman, ur Sociala återblickar på tidigare millenier och mansåldrar ) 

På en del håll i landet uppfördes sockenmagasin där skatteböndernas s.k. ”skattesäd” förvarades och delades ut till de behövande. I många fall användes en del av säden i dessa magasin som ersättning för de barn och gamla som såldes på auktion till lägstbjudande, en vanlig företeelse under 1800 talet för den totalt utblottade.

Ett av många barn, Lina Pärsdotter, som blev bortauktionerad på detta grymma sätt under 1880 talet, har jag autentiskt följt i min bok "Repslagarens ättlingar". Märkligt nog dröjde det ända till år 1919 innan det blev i lag förbjudet att sälja föräldralösa barn, fattiga och gamla på offentlig auktion.

Det är väl dokumenterat i Social Tidskrift från åren 1907 - 1912 hur människoauktionerna gick till och förberedelserna för dem. Där berättas t ex om, hur man vid folkskolans avslutning lät s k ”sockenbarn” sitta längst bak i skolsalen på bänkar utan ryggstöd. Man gjorde det, som det beskrevs, av praktiska skäl. Hugade spekulanter på billig arbetskraft kunde då lättare komma åt att klämma och känna på barnens armar och axlar, och förbereda priset till den kommande auktionen. Det gick efter samma mönster, som då man köpte kor och hästar på marknaden. Skillnaden var sannerligen inte stor.

1907 beskriver den då välkände liberale socialpolitikern C. H. von Kock de hjärtslitande scener som utspelades i kyrkor och sockenstugor runt om i vårt land, då människor ”bytte ägare”. Det var de fattigaste det gällde. Särskilt svårt var det när syskon eller äkta makar skildes åt på det här grymma sättet, och hamnade hos de personer man med fog hyste fruktan för. ”Kontraktstiden” varade ibland endast ett år i taget, ibland kortare tid. Detta innebar, att personer som inte höll måttet kunde bli bortauktionerade 25-30 gånger under sin livstid.

Pigan Marit Larsdotter, som var dövstum och epileptiker, var en av dem. Då hon en söndag kom till kyrkan för att få en ny husbonde, uppenbarade sej ingen spekulant. Ny auk-tion utlystes till kommande söndag, och då gick hon under klubbslag bort mot ersättningen tre tunnor havre och tre riksdaler kontant för ett år. Priset för henne ansågs vara ”jämförelsevis högt”, men hon tillhörde ju den kategori som man ansåg "inte hålla måttet".

Det var också vanligt att föräldralösa, eller av andra orsaker utsatta barn, blev placerade på fattighuset tillsammans med hjonen till dess de konfirmerats och blev tillgängliga som billig arbetskraft.

 

Två barn från Trasskolan. Trasskolan var ett skolhem för fattiga,  vanartade (missanpassade eller ouppfostrade) och vanvårdade pojkar. Stockholm, 1870. Fotograf: Alfred Jonsson

Två barn från Trasskolan. Trasskolan var ett skolhem för fattiga,vanartade (missanpassade eller ouppfostrade) och vanvårdade pojkar. Stockholm, 1870. Fotograf: Alfred Jonsson Nordiska Museet

 

/AC

Mödrahem frälsningsarmén - Skogsbo mödrahem Sundbyberg