112 år mellan bilderna!

 Foto Mitt Sundbyberg

 

Upp till kamp emot kvalen
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär
Upp slå ned allt det gamla
tålamodet är slut!
För frihet vi oss samla
förgöra våldets krut....

( text ur Internationalen )

Mellan dom här två bilderna är det 112 år. Bilden ovan är från i dag med bland annat Carin Jämtin glatt vinkande och marschen går till Tornparken i Sundbyberg. Bilden nedan är från ett Folkets hus i Sundbyberg 1904 och man tågade då ända in till Stockholm.

Come gather ’round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’

( text ur The times they are a-changin’, Bob Dylan )

 Bild Stockholms förstadsblad
 
/Ac
1:a Maj Sundbyberg 2016 och 1904

Dina minnen av Sundbyberg

 

I dag fotade jag detta fina konsthantverk som också kommer bli ett minne. Vad är historien bakom?
Do u still have a love? Eller ska det vara "Do u still have a hearth?" Får vi kanske aldrig veta ?

 
I dag hänger jag på Mathias uppmaning på Museets facebook där han  gärna vill att ni delar med er av bra minnen från Sundbyberg. Gå in och berätta på facebook.com/Sundbybergs-stadsmuseum.
 

"Sundbyberg är en av tre storstadskommuner nominerade till årets Superkommun! Otroligt roligt och hedrande att vårt tillväxtarbete uppmärksammas och lyfts fram.
Som framgår av nomineringen är inflyttningen till Sundbyberg hög och nya bostäder växer som svampar ur marken. Priset delas ut den 25 maj på Stora Samhällsgalan.(Text Mikael T Eriksson )"

"Nya bostäder växer som svampar ur marken"  Ja vi får väl sjunga,"jag vill bo i en svamp annars får jag kramp :) "

 
Nu när staden har blivit nominerad till Superkommun och staden växer och växer så måste det komma nyinflyttade hit som undrar över stadens själ. Det skapas av alla våra minnen tillsammans. Kanske har du äldre foton att lämna in till museet så kan vi kopiera dom och arkivera. Känner du att vill bli medlem i Sundbybergs hembygdsförening så finns info under fliken information om styrelsen.
 
 
Förtätning ja...Somliga menar att flyttar man til en stad så får man vara beredd att bo nära. Men hur nära, kan det skapa otrivsel? Eller är det jättecharmigt att ha ett transparent boende?
 
 
 
Det går framåt och vägen är klar för den som har kapital. Kvar på stationen blir kanske den som inte har råd att bo kvar i husen efter renoveringar och helt plötsligt "anses" allt vara som Hammarby Sjöstad. Måste det vara så?
 
 
 
En gång var allt nytt och fint för sin tid. Kan vi ta med något av det med oss i planeringen av Superkommunen.
Är trivsel underordnat att i stället få ut mesta möjliga på minsta yta?
 
 
 
Om man inte hörs i bruset så tystnar man till slut. Man låter det vara och stelnar...
 
 
Skönt att drömma sig bort en stund vid stadens lungor, det gröna och vid vatten. Någon har sagt att det finns inget som är rakt i naturen och att det i stället är ett mänskligt påfund. Precision och millimeterskärpa...
 
 
 
Får vi plats i superkommunen?
 
 
 
Tänk så många minnen folk måste ha i från Tornparken. Och allt är förseglat och bevarat av Tornet i regn som sol..
 
 
Berätta för oss om ditt Sundbyberg, det kärnfulla och inspirerande. Var rädd om dom dina vackra minnen bär dom varsamt intill dig och dela gärna med dig av det du vill för framtiden!
 
Samtliga foton från Sundbyberg av Ac
Dina minnen från Sundbyberg - foto ac

Skilsmässa runt sekelskiftet 1900 Sundbyberg

 Bild wikimedia commons; bröllop Uppland 1898 ( Bild hör ej i hop med text )
 
Att skilja sig är nog sällan enkelt. Vi vet sedan tidigare att Sundbyberg brukar toppa i skilsmässostatistik.
 
I Arjeplogs kommun varar äktenskapen i genomsnitt över 18 år. I Sundbyberg, där äktenskapen är som kortast, skiljer sig par i genomsnitt efter 8,7 år, enligt Statistiska centralbyråns siffror för åren 2007-2011. De kortaste äktenskapen finns i Stockholms län där benägenheten att skilja sig är högre än i övriga riket. Samma gäller även Malmö och Göteborg. Bland länen var det par i Jönköpings län som hade lägst benägenhet att skilja sig.
( källa Svt )
 

 
 
Engeström mot Engeström - skilsmässomål i Rådhusrätten 1882
1882 bestämde sig Oscar Engeström för att stämma sin hustru Amalia och begära skilsmässa. Så här står det i stämningsansökan:

 

”Sedan sig visat, det sådana stridigheter och osämja uppstått mellan mig och min hustru Amalia Emerentia Engeström, att vidare äktenskaplig sammanlefnad är omöjlig trots erhållna varningar, finner jag mig föranlåten anhålla om laga kallelse och stämning å bemälda min hustru under yrkande att varda från henne i äktenskapet skild till säng och säte på ett års tid, fri och öppen talan förbehålles. Stockholm den 22 mars 1882
Göthe Oscar Engeström”

Av det bifogade protokollet från kyrkorådet framgår bland annat att mannen Engeström inte tycker sig kunna enas med hustrun om sonens uppfostran. Med anledning av mannens stämning lämnar hustrun Amalia Engeström in en inlaga där hon berättar om hur hon ser på deras liv tillsammans:

”År 1864 gifte vi oss med hvarandra. Wi lefde i små omständigheter, men genom förenade bemödanden och träget arbete drogo vi oss fram. År 1868 begåfvo vi oss till Amerika, men vände tillbaka derifrån år 1870, hvarefter jag öppnade en tobakshandel, som jag ensam skötte i tio år jemte vårt hushåll utan biträde.

År 1880 upphörde jag härmed. Under tiden hade våra ekonomiska omständigheter förbättrats.

Vi hafva två barn tillsammans, en dotter Judith Oscara, född i Stockholm 1865, och en son Göthe Birger, född i Amerika 1869.

Under de många år jag och min man lefvat tillsammans under träget, ömsesidigt arbete, hafva vi städse varit lyckliga och nöjda och denna lycka och förnöjsamhet har ökats genom den glädje våra välartade barn skänkt oss. Städse har min man, som funnit sig väl i hemmet med mig och barna, uttalat sin belåtenhet, ja slösat beröm på mig för min arbetsamhet och det sätt, på hvilket jag uppfyllde mina pligter som mor och maka, och något kif eller någon osämja har aldrig rådt mellan oss. Jag bilägger intyg af aktade personer om vår sammanlefnad.

Ofvannämnde lyckliga förhållande fortfor [till] för icke så länge sedan, då min man helt hastigt den 14 maj 1881 flyttade från mig och barn, hvarefter hans förut visade vänlighet och godhet mot oss förändrats. Så förståndigade han mig, att den 1 april detta år flytta från staden till Sundbyberg, utan hänsyn till, att det medförde både kostnader och olägenheter för vår gosse, som går i skola i Stockholm och för vår dotter, som derigenom förhindras att antaga någon passande anställning i handel, såsom hon förut haft, ehuru mot ringa aflöning, då hon ännu är ung.

Jag förnekar, att någon osämja och några otidigheter i vår sammanlefnad egt rum. Min man har utan allt skäl lemnat mig och barn af en nyck, för en flyktig böjelse, och jag bestrider att skiljas från honom, då några sådana omständigheter ej emellan oss förekommit, som kunna gifva någon anledning härtill. Wäl hafva vi, på hans begäran, undergått varningar hos presterskapet, men dessa sakna all betydelse, då någon grund för dessa varningar ej finnes annat än min mans nu påkomna önskan att vinna skiljsmessa med mig.

Skulle emellertid, oaktadt mitt bestridande Rätten pröfva lagligt att bevilja den sökta skillnaden till säng och säte på ett år, så får jag framställa följande anspråk, mindre för min egen, än för mina barns skull.

Då det för mig och för mina barn är mycket svårt att bo qvar vid Sundbyberg samt dessutom kostsamt för fram- och återresa dagligen för min son från Stockholm till Sundbyberg och min dotter, derest hon skulle vinna någon anställning i handel i Stockholm, samt jag sjelf derigenom urståndsättes att förtjena något genom egen verksamhet, så fordrar jag att få återflytta till Stockholm, samt att min man för det år skilnaden till säng och säte varar måtte i hyresbidrag utgifva sexhundra/600 kronor och derjemte ett månadtligt underhåll af 100 kronor för mig och de båda barnen, som ej kan anses för högt, då vår son är till den ålder kommen, att hans uppfostran kräfver mera än förut; anhållande jag att man måtte lämna säker garanti eller borgen för att nämnda hyresbelopp och underhåll ordentligt betalas.

Derjemte får jag yrka att få behålla möbler och öfriga effekter af vårt bo, som jag nu innehar och som finnes i min bostad vid Sundbyberg.

Stockholm den 18 april 1882. ( Stockholmskällan )

 

Oj, inte lätt hon hamnade i Sundbyberg, vill du veta mer om hur det gick för dom? Vilken process, och var man inte speciellt skrivkunnig så var det nog bekymmersamt i det här läget. http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=24458

Hur Oscar Engeström svarade på hustruns inlaga, och vad mer som låg bakom makens stämningsansökan kan du läsa i det handskrivna protokollet och bilagorna till rätten. Bland de totalt 27 bilagorna finns flera vittnesmål som berättar om hur de upplevt makarna Engeströms relation. Domstolen hanterar även frågan om vårdnaden av parets två barn. Alla handlingar i rättsfallet finns samlade här i en pdf på 66 sidor. Utslaget i målet hittar du på sidorna 13 och 14.

 foto ac
 

Antalet skilsmässor i Sverige ökade med 15 gånger 1900-talet. Och från att vara vanligast bland höginkomsttagare i början av nittonhundratalet är skilsmässorna numera vanligast bland låginkomsttagare. Det visar en avhandling som läggs fram idag vid Umeå Universitet.

Avhandlingens författare förklarar förändringarna med ökad jämställdhet i samhället, men också med barnbidrag och gratis skolmat. Sandström har studerat vilken samhällsgrupp de som skiljt sig tillhört och hur deras övriga situation har påverkat dem. Den slutsats som Sandström drar är att faktorer som gratis skolmat och allmänt barnbidrag har gjort samhället mer jämlikt och på så sätt har människor blivit mindre beroende av sina äktenskap för sin försörjning. Det har ocskå visat sig att det är kvinnorna som i störst utsträckning tagit initiativ till skilsmässorna på senare tid. ( Text Niks Ekblad, Sveriges radio )

 

 

Sverige stadgade visserligen 1734 års lag att staten istället för kyrkan skulle besluta i sådana ärenden, men det förblev ändå länge nästan ogörligt att upplösa ett äktenskap. Däremot förändrades vigselformuläret i 1811 års kyrkohandbok på ett intressant sätt; kvinnan skulle inte längre vara ”undergiven” sin man, utan ”tillgiven”. Man och kvinna skulle inte längre bli till ”ett kött”, utan förbli två individer, även i det äkta ståndet. Tilläggas kan att den ursprungliga formuleringen återtogs inom kort.

För arbetarklassens kvinnor gällde att de också måste ta fullt ansvar för hem och barn, men att de oftast samtidigt måste yrkesarbeta, eftersom mannens lön inte räckte till. Detta blev ett argument för den tidiga fackföreningsrörelsen gentemot arbetsgivarna: en karl måste ju tjäna så pass att han kan försörja sin familj. Inom de lägre samhällsklasserna hörde inte heller bröllop till vanligheterna. Vid förra sekelskiftet flyttade de flesta ihop utan vigsel, en samlevnadsform som var så vanlig i huvudstaden att den kallades ”Stockholmsäktenskap”. Det innebar förstås också en påtaglig ökning av antalet utomäktenskapliga barn.( text popuär histora )

/Ac

Skilsmässa sekelskiftet 1900 Sundbyberg

Kluvet Sundbyberg

foto / The commons flickr ( ej Sundbyberg )
 

 

Lyxiga barnvagnar och rekorddyra bostäder inkomstklyftorna ökar i Sverige. I Sundbyberg har inkomsterna ökat mest i landet och här kan många unna sig av det goda i livet. Men andra känner inte längre igen sin gamla kommun.

Sänds torsdag, 28 april 2016, kl 10.35 på P1

 

Sundbyberg är ytmässigt den minsta kommunen i landet, men också den kommun i landet där den disponibla inkomsten ökat mest - med 14 procent - mellan 2011 och 2014, enligt statistik från SCB. Snittet i hela landet är 8,5.

Men andra kommuner halkar efter.

- Små kommuner som ligger långt från storstadsområdena har haft sämst utveckling, säger Hans Heggemann som är analytiker på Statistiska centralbyrån.

Och klyftorna växer:

- Det är större skillnader nu än vad det har varit tidigare. Det är framför allt storstadsområdena som drar ifrån övriga landet, säger Hans Heggemann.

I Sundbyberg är det en medveten kommunal strategi att dra till sig människor som har råd att bo där. Lägenheterna har fördubblats i pris på bara tre år och i den exklusiva stadsdelen Duvbo kan en villa kosta upp mot tolv miljoner kronor.

- Det är ju den ekonomiska biten som styr. Det är oftast de som har ett bra jobb eller har gjort en bostadskarriär som kan flytta hit, säger Gabriel Hadad som jobbar som mäklare i Sundbyberg.

Carmen Sotil bor i Sundbyberg sen ett år tillbaka. Hon har hunnit lägga märke till en del sociala markörer:

- Kolla barnvagnarna som folk kör här. De är av ett visst märke som kostar runt 13-14 000 kronor. Om man gör det, så har man ju en viss ekonomi.

Men det är inte alla sundbybergsbor som har fått ökade inkomster. Inga-Britt och Bo Svanbäck har inte sett sina pensioner höjas. Däremot har de under sina 85 år i Sundbyberg fått se hur allt mer burgna personer flyttar in.

- Det blir mycket trångt. Vi känner inte igen vår gamla kommun längre. Vi måste väl hänga med i tiden, men det är inte till det bättre.

Kenneth Nelson, professor i sociologi vid Stockholms universitet, ser en fara med de ökande inkomstklyftorna i landet:

- Det är naivt att tro att det inte skulle finnas inkomstskillnader. Frågan är hur mycket man kan låta de här skillnaderna växa. Under de senaste åren har vi skurit ner allt mer inom våra välfärdssystem. Medelklassens behov av inkomsttrygghet kan inte längre tillfredsställas av de nuvarande nivåerna på A-kassa, utan man måste teckna privata försäkringar. Och det kan på sikt leda till att betalningsviljan för välfärdssystemen urholkas.

Kluvet Land
kluvet.land@sverigesradio.se

/Ac

Strategi i Sundbyberg