Cultura

Kultur vad är det nu egentligen?
 
Vad passar in under benämningen kultur? Eller finns det någon gräns när något inte passar in? Tänker att det säkert finns många svar här. Men finns det några begrepp?
 
Att samla på smurfar, spela curling, studera latin, måla ikoner, dansa folkdans, heja på favoritlaget, läsa harlekinromaner, surdegsbaka, knitting, kroppsbygga, spela på trav, sjunga karaoke eller studera personlig utveckling...Varför måste något anses som finkultur eller inte, när blir något egentligen finare?
 
Från wikipedia hämtar vi lite tips på vägen om detta

Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och i sin tur härstammar från colo 'odla'.

Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet.

Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster. Inom kulturgeografi används den bredare betydelsen som all mänsklig aktivitet. Den ursprungliga betydelsen 'odling' förekommer i till exempel bakteriekultur.


Kultur kan definieras som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats "levnadssättet hos ett helt samhälle". Som sådant inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna.

Kultur refererar ofta till en universell mänsklig kapacitet för att klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt. Den höga kulturella förmågan har länge betraktats som en definierande egenskap hos människan.

 
Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning. Det tycker jag låter vackert att liksom odla något!
 
Mera tankar från Wikipedia

Kultur är i den här betydelsen ett renodlat kvalitativt begrepp. Det avser människans andliga odling: både de konkreta uttryck och begreppsliga understrukturer som denna tar sig uttryck i.

Fokus för den humanistiska kulturförståelsen är det estetiska skapandet. Framför allt i kreativa uttrycksformer som konst, litteratur, musik, teater och film med mera. Den andliga odlingen manifesterar sig även i seder, språk, traditioner och religion men tonvikten ligger inte där. Vad som är kultur och inte i denna mening har delvis att göra med vilken status, komplexitet eller förfining ett visst kreativt uttryck anses ha. Bland det högkulturella – de högre konstformerna – ingår inte dekorativ konst och hantverk.

På det individuella planet, betyder ordet kulturell att vederbörande är kreativ, bildad och intresserad av kulturella uttryck i form av till exempel konst. Sådana personer kan sägas besitta ett högt kulturellt kapital. Särskilt förr avsågs med kultur en aristokratisk förfining och bildning. Ett begrepp för detta är finkultur, som ibland kontrasteras mot populärkultur eller folkkultur. Den brittiske poeten och kulturkritikern Matthew Arnold uttryckte sin syn på vad kultur borde vara – det yttersta av findestillerad bildning – med de ofta citerade orden:

” Kultur är strävan efter människans perfektion… Att vara kulturell är att känna det bästa av det som har tänkts och sagts i världen. „

Numera inbegrips allt oftare även mera folklig kultur i begreppet kultur, delvis som ett resultat av att begreppet "bildning" fått en mer allmän betydelse. Det som ses som finkultur eller högkulturellt idag kan vidare vara vad som i forna tider sågs som enkel underhållning. Analogt kan nyare kulturella företeelser – även konstnärliga uttryck – få svårt att erövra den status som kulturbegreppet innebär. Det förflyter oftast en tid innan de betraktas som kultur. Television, datorspel, stand-up och andra nyare former av underhållning betraktas därför vanligtvis inte som kultur, trots att deras skapande kan kräva hög konstnärlig förmåga.

 
Intressant tanke är
" Analogt kan nyare kulturella företeelser – även konstnärliga uttryck – få svårt att erövra den status som kulturbegreppet innebär. Det förflyter oftast en tid innan de betraktas som kultur. "
 
Kanske behöver det förflyta en viss tid innan något kommer in i "finkulturens" högborg?" Att det många gånger är tiden som gör skillnaden. Vem vet vad som är finkultur år 2050? Spelar det någon roll, är det inte lika gott nog med det som anses som populärkultur eller den folkkultur?
/Ac
 
Cultura - foton ac